Hexarine tabletės N20


Hexarine tabletės N20
Bouchara-Recordati
Kaina apie 5.27 Eur

Informacinis lapelis

Hexarine tabletës

Sudëtis

Vaisto forma

Farmakoterapinë grupë

Gamintojas

Terapinës indikacijos

Kontraindikacijos

Perspëjimai

Atsargumo priemonës

Biklotimolis 30,0 mg. Fenilefrino hidrochloridas 10,0 mg. Chlorfenamino

maleatas 2,0 mg.

Pagalbinës medþiagos (kiek reikia tabletei): natrio laurilsulfatas, koloidinis

bevandenis silicio dioksidas, karboksimetilo krakmolas, magnio stearatas,

mikrokristalinë celiuliozë, laktozë.

Tabletës. Dëþutëje yra 20 tableèiø.

Vaisto paburkimui maþinti ir antihistamininio vaisto derinys. Pagal ATC klasifikacijà

jis priklauso R (veikianèiø kvëpavimo sistemà) grupei.

Laboratoires BOUCHARA - RECORDATI

Parc Mecatronic - 03410 Saint - Victor

Prancûzija

Ðis vaistas vartojamas, kai paburkusi nosies gleivinë, yra skaidriø iðskyrø ið

nosies.

Ðio vaisto vartoti negalima:

• sergantiems uþdaro kampo glaukoma (kai nenormaliai padidëjæs akispûdis);

• jei sunku ðlapintis dël prostatos ar kitokiø ligø;

• jaunesniems kaip 15 metø vaikams

.Jei karðèiuojate, yra pûlingø iðskyrø ið nosies, arba jei per 5 gydymo dienas

savijauta nepagerëja, reikia pasikonsultuoti su gydytoju.

Jei padidëjæs kraujospûdis, sergate krûtinës angina ar hipertireoze (suaktyvëjusi

skydliaukës veikla), apie tai reikëtø informuoti gydytojà.

Gydantis ðiuo vaistu, negalima gerti alkoholiniø gërimø.

Visada, kai kyla abejoniø, reikia pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.

Jei kyla abejoniø, reikia nedvejojant pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.

Norëdami iðvengti galimos sàveikos tarp ávairiø vaistø, apie visus kitus

vartojamus vaistus, ypaè guanetidinà ar jo darinius, informuokite gydytojà ar

vaistininkà.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Nëðèiosioms ir þindyvëms

Vairuotojams ir technikos operatoriams

Sportininkams

Dozavimas

Vartojimo bûdas

Gydymo trukmë

Perdozavimas

Nepageidaujami poveikiai

Tinkamumo laikas

Ðis informacinis lapelis paskutiná kartà patvirtintas 2000-09-07

Pirmàjá nëðtumo trimestrà ir laktacijos metu ðio vaisto vartoti

nerekomenduojama.

Nëðèiosios ir þindyvës, prieð pradëdamos vartoti bet kurá vaistà, turëtø

pasikonsultuoti su gydytoju.

Paþymëtina, kad ðis vaistas gali sukelti mieguistumà. Tai ypaè svarbu asmenims,

kurie vairuoja transporto priemonæ ar dirba su technika

.Ðio vaisto sudëtyje yra veikliosios medþiagos, dël kurios dopingo konrolës

rezultatas gali bûti teigiamas.

Ðá vaistà galima vartoti tik suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metø.

• Paros dozë suaugusiems – iki 3-6 tableèiø. Ji suvartojama per tris kartus.

• Paros dozë 15 metø ir vyresniems paaugliams – dvi tabletës.

Ji suvartojama per du kartus.

Ðis vaistas geriamas.

Tabletæ reikia nuryti uþgeriant stikline vandens.

Nevartokite ðio vaisto ilgiau kaip 5 dienas.

Perdozavus reikia pasikonsultuoti su gydytoju.

: mieguistumà, burnos

dþiûvimà, kvëpavimo takø sekreto sutirðtëjimà, akomodacijos (akies gebëjimo

matyti ið arti ir toli) sutrikimø, viduriø uþkietëjimà, ðlapinimosi sutrikimø bei

(senyviems pacientams) konfûzijà ar sujaudinimà.

Pasibaigus ant pakuotës nurodytam tinkamumo laikui, ðio vaisto vartoti negalima.

Visais atvejais bûtina laikytis gydytojo nurodymø.

Ðis vaistas, kaip ir bet kuri kita veiklioji medþiaga, kai kuriems þmonëms gali

sukelti lengvesniø ar sunkesniø nepageidaujamø poveikiø

Jei pasireiðkia ðiame informaciniame lapelyje nenurodytas nepageidaujamas

poveikis, apie tai reikëtø informuoti gydytojà ar vaistininkà. 

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai.

Raktiniai žodžiai

Hexarine, Biklotimolis, Fenilefrinas, Chlorfenaminas, Paburkusi, Nosies, Gleivinė, Skaidrios, Išskyros, Iš nosies